پالت پلاستیکی

پالت پلاستیکی

تولید انوع پالت پلاستیکی در ابعاد و ساز های مختلف.
فروش پالت پلاستیکی. تولید پالت های مورد نیاز صنایع پاین دست پتروشیمی و پالت های صادراتی مورد نیاز تجار